ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů:

Závodník bere na vědomí, že sportace, z. s., se sídlem Rumunská 1132, 396 01 Humpolec, IČO: 028 49 496  („Organizátor závodu“) je oprávněn v souladu s GDPR / Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 jakožto správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje závodníka získané prostřednictvím on-line registračního formuláře, prezenčního lístku závodníka, a pořízené fotodokumentace ze závodu, a to v rozsahu jména, příjmení, data narození, týmu/města, e-mailu, telefonického kontaktu, informace z pořízené fotodokumentace závodu, popřípadě dalších osobních údajů, které o závodníkovi Organizátor závodu v souvislosti s jeho registrací anebo účastí v závodě získá, nebo které mu závodník poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je (i) řádné zajištění organizace závodu, včetně souvisejících činností vč. poskytování informací zasíláním e-mailových zpráv, sestavení a zveřejnění startovní a výsledkové listiny v místě závodu a na webu závodu, pořízení fotodokumentace ze závodu, (ii) oprávněné zájmy Organizátora závodu dané zejména zájmem na zajištění základních informací o závodících účastnících pro případ budoucího řešení sporů souvisejících s organizací závodu (např. v důsledku uplatněného nároku na náhradu škody apod.); (iii) plnění právních povinností Organizátora závodu vyplývajících ze závazných právních předpisů, a to vše po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů. Osobní údaje závodníka získané prostřednictvím on-line registračního formuláře budou zpracovány rovněž spolkem pteam sport, z. s., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČO: 040 28 767, provozujícím službu čipového měření času („Zpracovatel“).

Ze závodu je pořizována fotodokumentace, která je následně uveřejněna na webových stránkách www.humpolecka50.cz a www.triatlet-tour.cz. V případě, že závodník nebude souhlasit s pořízením nebo uveřejněním konkrétního snímku zobrazujícího jeho osobu, sdělí tuto skutečnost buď přímo fotografovi pořizujícímu daný snímek, nebo Organizátorovi závodu, který následně zajistí výmaz příslušné fotografie.

Závodník je oprávněn udělit Organizátorovi závodu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zařazení závodníka do vyhodnocení poháru Triatlet Humpolecka pro příslušný rok. V rámci vyhodnocení jmenovaného poháru Organizátor závodu zpracovává výsledky závodníka z jednotlivých závodů zařazených do poháru Triatlet Humpolecka, jejichž seznam je uveden na webových stránkách www.triatlet-tour.cz, a to podle stanovených pravidel. V rámci tohoto vyhodnocení Organizátor závodu zpracovává osobní údaje závodníka, který k tomu dal souhlas, v rozsahu jeho jména, příjmení, roku narození, týmu/města a jednotlivých výsledků z dílčích závodů, které jsou do poháru zařazeny. Vyhodnocení poháru Triatlet Humpolecka Organizátor závodu zveřejňuje na webových stránkách www.triatlet-tour.cz a na Facebooku. Závodník není povinen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení poháru poskytnout, přičemž pokud souhlas neposkytne, nebude do vyhodnocení poháru zařazen. Závodník je rovněž oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat.

Závodník si je současně vědom, že Organizátor závodu je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění oprávněn v budoucnu využít jeho osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pro účely zaslání pozvánky na budoucí ročníky závodu, a je srozuměn, že zasílání těchto obchodních sdělení může kdykoliv odvolat.

Závodník bere též na vědomí, že má vůči Organizátorovi závodu právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů závodníka je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz svých osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování svých osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž Organizátor závodu zpracování osobních údajů závodníka ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami závodníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Humpolec 7. 8. 2018.

PARTNEŘI